Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ (1940-44) (ἱστολόγιον)
«Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.»

Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ (1940-44) (κεντρικὸς ἱστοχῶρος)
Σελίδες Πατριδογνωσίας - Φειδίας (ἱστολόγιον) - Περικλῆς Γιαννόπουλος - Ἀντίβαρο - Πολυτονικό

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Ἀπὸ τὸ Ἔπος στὰ θρανία

Επί τη επετείω: Δύο ανέκδοτες έως τώρα επιστολές προς τον Πρύτανι του Πανεπιστημίου Αθηνών, σταλμένες το 1941 και αφορούσες τους ήρωες του Αλβανικού Έπους, που επιστρέφουν στην κατεχόμενη Αθήνα. Ευχαριστώ το φίλο που τις έβγαλε για χάρη μας από το προσωπικό του αρχείο.

Ευχαριστώ, εισέτι μίαν, και εκείνους όλους για την αξιοπρέπεια, το ήθος, το μάθημα.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Αθήναι τη 22 Ιουλίου 1941

Κύριε Πρύτανι

Έχω την τιμήν να θέσω υπ’ όψιν υμών τα εξής.

Ο διεξαχθείς εν Αλβανία αγών ήτο τραχύς, τραχύτατος· ήτο ίσως ο τραχύτερος αγών της φυλής μας από της εμφανίσεώς της. Απετέλει πράγματι προσπάθειαν υπεράνθρωπον εις την οποίαν σας ομολογώ ειλικρινώς ότι η φυλή ανταπεκρίθη.

Χωρίς καθόλου να παραγνωρίζω την υφ᾿ ολοκλήρου του έθνους καταβληθείσαν προσπάθειαν κατά τον άνω αγώνα με τη συνείδησιν καθαράν, την οποίαν εθελοντικώς δεν παραβιάζω ούτε δι᾿ αυτόν τον Θεόν μου, σας υπογραμμίζω ότι το μείζον μέρος της ως άνω προσπάθειας κατεβλήθη από τους μαχητάς που έφερον και εχρησιμοποίησαν το όπλον των, από τους αγωνιστάς δηλαδή των πρόσω.

Αι πεποιθήσεις μου αυταί, Κύριε Πρύτανη, με αναγκάζουσι να παρακαλέσω υμάς και δι” υμών ένα έκαστον των καθηγητών του Ανωτάτου Εθνικού Ιδρύματος όπως, ανεξαρτήτως του Νομοσχεδίου «περί ευεργετημάτων εις τους στρατευθέντας φοιτητάς», κατά την λίαν προσεχή εξέτασιν τούτων εξαντλήσωσιν παν όριον επιεικείας δια τούς μαχητάς των πρόσω..

Δεν επιθυμώ βέβαια να φτάσωμε εις το άτοπον της αθρόας διανομής διπλωμάτων. Τούτο θα απετέλει πράξιν αντεθνικήν ήν εγώ τουλάχιστον ως εχθρικήν θα απεδεχόμην.

Παρακαλώ συνεπώς και με σαφή στρατιωτικήν γλώσσαν να επιδειχθή επιείκεια απεριόριστος αλλ” εθνική υπό των κ.κ. Καθηγητών του Εθνικού Ιδρύματος εις τους πραγματικούς εργάτας της Εθνικής Προσπάθειας, τους μαχητάς τών πρόσω.

Σας παρακαλώ να δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν της εξαιρέτου υπολήψεως μεθ΄ ής διατελώ. -

Γ. Μπάκος

ΥποστράτηγοςΟ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Αθήναι τη 30η Μαϊου 1941

Φίλτατε Κύριε Πρύτανι,

Έχω την τιμήν να θέσω υπό την υμετέραν κρίσιν τό κάτωθι ζήτημα, εφ΄ού παρακαλώ νά μοί γνωρίσητε τάς υμετέρας αντιλήψεις.-

Αθρόως υποβάλλονται εις τό υπ΄εμέ Υπουργείον υπομνήματα πολεμιστών φοιτητών διαφόρων Σχολών καί τάξεων αιτούντων διάφορα ευεργετήματα.-

Θα συνφωνήτε υποθέτω μετ΄εμού εις τό ότι εκείνοι οίτινες υπέστησαν τάς κακουχίας καί δεινά τού τελευταίου πολέμου μας εις τας χιονοσκεπείς και παρθένας κορυφάς τών Αλβανικών ορέων, οι αγωνισταί δηλαδή των πρόσω και όχι οι στρατευθέντες γενικώς δικαιούνται να τύχωσι διακρίσεως τινός έναντι εκείνων οίτινες δεν εγκατέλειψαν τήν χλιδήν τών μετόπισθεν. Εκ παραλλήλου όμως δεν πρέπει να μεταπηδήσωμεν εις το άτοπον του να ρίψωμεν εις την Κοινωνίαν ανικάνους άν μή επικινδύνους επιστήμονας. Αι αντιλήψεις μου αύται κύριε Πρύτανι με αναγκάζουσι να σας παρακαλέσω όπως βάσει τούτων ευαρεστηθπήτε και μοί γνωρίσητε ποίον είναι το μέγιστον ευεργέτημα όπερ δέον να παρασχεθή εις τούς μαχητάς φοιτητάς τών πρόσω; Ειδικώτερον κ. Πρύτανι είναι δυνατή η απαλλαγή εκ τών τμηματικών εξετάσεων τών τελειοφήτων ιδία της Ιατρικής οίτινες είχον κάμει έναρξιν τούτων;

Τελικώς χωρίς να θέλω παντάπασιν να υπεισέλθω εις το καθ” υμάς Ίδρυμα και την αρμοδιότητα ετέρου συναδέλφου μου αλλά με μόνην την σκέψιν τής παροχής ευεργετήματος τινός εις τους πολεμιστάς των πρόσω, παρακαλώ όπως ευαρεστηθήτε και μοί γνωρίσητε τάς σχετικάς υμετέρας αντιλήψεις.-

Σας παρακαλώ να δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν των φιλικοτάτων μου αισθημάτων.

Γ. Μπάκος

Υποστράτηγος


Λαμπρινή Χ. Θωμά


Ἀναδημοσίευσις ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον Locandiera, 28-10-2008.


Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ - Σελίδες Πατριδογνωσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου